ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดสอน 2 ระดับ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

- รับผู้ที่จบการศึกษามัธยนต้น ม.3 หรือเทียบเท่า กศน.

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิภาคี

- รับผู้ที่จบปวช.สายตรง เมคคาทรอนิกส์,ไฟฟ้า ช่างกล,ช่างอิเล็ก,ช่างยนต์,ช่างเชื่อม ,ช่างต่อเรือ อื่นๆ

- รับผู้จบจากระดับมัธยมตอนปลาย ม.6,หรือเทียบเท่ากศน.


แผนกเมคคาทรอนิกส์จะเปิดรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ที่จะเป็นการเรียนการสอนแบบ ทวิภาคี ทั้งระดับปวส.สายตรงวิชาชีพ และระดับปวส. ม.6 กล่าวคือ จะเรียนในแผนกวิชาฯ 1 ปีการศึกษา และอีก 1 ปีการศึกษาจะไปอยู่ในสถานประกอบการ(โดยมีค่าจ้างค่าแรงให้ในระหว่างเรียนขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน) เรียนจบแล้วสามารถทำงานต่อได้เลย ขณะนี้มีสถานประกอบการตอบรับมาแล้วเช่น บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สาขาสารภี) ได้ตอบรับมาแล้ว และในภาคโรงงานอุตสาหกรรมนิคมลำพูน บริษัทโอกิ พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้ตอบรับมาแล้วเช่นกัน และจะมีตามมาอีกหลายแห่ง

กิจกรรมแผนก


ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา