รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2560

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

- จำหน่ายคู่มือเข้าศึกษาต่อ พร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มีนาคม 2560

- สมัครด้วยตนเอง ทั้งระดับ ปวช. / ปวส. ระบบปกติ (สายตรง/ม.6) และ ปวส. ระบบทวิภาคี ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

- สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต เฉพาะ ระดับ ปวส. ระบบปกติ (สายตรง/ม.6) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560


แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดสอน 2 ระดับ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

- รับผู้ที่จบการศึกษามัธยนต้น ม.3 หรือเทียบเท่า กศน.

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

- รับผู้ที่จบปวช.สายตรง เมคคาทรอนิกส์,ไฟฟ้า ช่างกล,ช่างอิเล็ก,ช่างยนต์,ช่างเชื่อม ,ช่างต่อเรือ อื่นๆ

- รับผู้จบจากระดับมัธยมตอนปลาย ม.6,หรือเทียบเท่ากศน.

ในปีการศึกษาใหม่ 2560 นี้ แผนกเมคคาทรอนิกส์จะเปิดรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ที่จะเป็นการเรียนการสอนแบบ ทวิภาคี ทั้งระดับปวส.สายตรงวิชาชีพ และระดับปวส. ม.6 กล่าวคือ จะเรียนในแผนกวิชาฯ 1 ปีการศึกษา และอีก 1 ปีการศึกษาจะไปอยู่ในสถานประกอบการ(โดยมีค่าจ้างค่าแรงให้ในระหว่างเรียนขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน) เรียนจบแล้วสามารถทำงานต่อได้เลย ณ.ขณะนี้มีสถานประกอบการตอบรับมาแล้วเช่น บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สาขาสารภี) ได้ตอบรับมาแล้ว และในภาคโรงงานอุตสาหกรรมนิคมลำพูน บริษัทโอกิ พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้ตอบรับมาแล้วเช่นกัน และจะมีตามมาอีกหลายแห่ง

กิจกรรมแผนก