ภาพกิจกรรม
"การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม" ( 21-03-2561 )
...... แผนกเมคคาทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 เข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม" ..... ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ..... ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ( 21-03-2561 )
. . . แผนกเมคคาทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 เข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ" . . . ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกรอบรมหลักสุตรวิชาชีพรยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 2 ( 03-11-2560 )
โครงการฝึกรอบรมหลักสุตรวิชาชีพรยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Booth Camp (E to E) ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 2 หลักสุตร ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2560 ของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ได้สิ้นสุดลงไปโดยความเรียบร้อย นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้กันถ้วนหน้า เตรียมพร้อมสู่ตลาดอุตสาหกรรม 4.0 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตีนดอย-วท.ชม. ( 03-11-2560 )
เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชั้น ปวส.1 ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตีนดอย-วท.ชม. โดยคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ( 02-02-2560 )
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 2560 เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนนักศึกษา เจอประสบการณ์นอกห้องเรียน และเรียนรู้งานจริงภายในโรงงาน ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันโครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ( 05-06-2557 )
ตามที่มีการแข่งขันโครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (RDC Robocon 2014) ระดับประเทศ ในวันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นาย ธนพล วังชนะ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( 05-06-2557 )
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนิการจัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาประจำปี 2557 (R-Cheewa Robot Contest 2014) ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Arm Industrial Robot) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาเมคคาทรอนิกส์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ ประจำปี 2557 ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ Robot Design Contest 2014 ( 25-03-2557 )
การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ Robot Design Contest 2014 รอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ วันที่ 23 มีนาคม 2557 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่ง 3 คน คือ นายภากร คลอนศรี นายธนพล วังชนะ และนายฉันทะ วิริยะตระกูลธร โดยได้เข้ารอบ 1 คนในระดับประเทศคือ นายธนพล วังชนะ ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล อันดับ 3 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 25( 15-16/08/2556 ) ( 08-10-2556 )
นักศึกษาแผนกเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล อันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขเครื่องจักร CNC" ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นายแสนภูมิ สุ่มประดิษฐ์ นายชัชชัย เณรพึ่ง สาขาเมคคาทรอกนิกส์ และนายฉันทะ วิริยะตระกูลธร สาขาเครื่องจักรกล CNC ครูผู้ควบคุม : นายสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2556 ( 26-06-2556 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทุกฝ่าย พร้อมกัน ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี เสร็จพิธีบวงสรวง เป็นพิธีเจิมหน้านักเรียนนักศึกษาและครอบครูช่าง เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา พร้อมกันที่บริเวณพิธีโรงอาหาร เริ่มพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4   >> | Last