"การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม"( 21-03-2561 )
...... แผนกเมคคาทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 เข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม" ..... ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ..... ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพัน อ่านต่อ...
การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ( 21-03-2561 )
. . . แผนกเมคคาทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 เข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ" . . . ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 ม อ่านต่อ...
โครงการฝึกรอบรมหลักสุตรวิชาชีพรยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 2( 03-11-2560 )
โครงการฝึกรอบรมหลักสุตรวิชาชีพรยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Booth Camp (E to E) ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 2 หลักสุตร ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2560 ของสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ได้สิ้นส อ่านต่อ...
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตีนดอย-วท.ชม.( 03-11-2560 )
เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชั้น ปวส.1 ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตีนดอย-วท.ชม. โดยคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี อ่านต่อ...
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด( 02-02-2560 )
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 2560 เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนนักศึกษา เจอประสบการณ์นอกห้องเรียน และเรียนรู้งานจริงภายในโรงงาน อ่านต่อ...